13 ก.ค. , 2024, 02:58:00 pm

Author Topic: สาระ : 10 บัญญัติช่วยลูกรัก "สมองดี"  (Read 6070 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
Life & Family มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ 10 บัญญัติช่วยลูกรัก "สมองดี" มาฝากกัน
ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ "สมองเด็กไทย..รอไม่ไหวแล้ว" จัดทำโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       
       1. พ่อแม่คือแบบอย่างสร้างสมองลูก
       
       อยากให้ลูกเป็นอย่างไร พ่อแม่ต้องทำตัวแบบนั้น "เซลล์กระจกเงา" ในสมองลูกจะ "เลียนแบบ" สิ่งที่พ่อแม่ทำ
       
       2. เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายสมองลูก
       
       พ่อแม่มีเพื่อน มีสังคม ลูกก็ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมจากเพื่อนๆ ของพ่อแม่ด้วย ซึ่งเซลล์กระจกเงาในสมองลูกจะเลียนแบบทักษะทางสังคมจากเพื่อน ๆ ของพ่อแม่
       
       3. ยิ่งกอด สมองยิ่งเก่ง
       
       การกอดลูกคือการบอกรักลูกที่ได้ผลกว่าคำพูด ความรักของพ่อแม่จะทำให้ลูกอบอุ่น ทำให้สมองของลูกหลั่งสาร "Nerve Growth Factor" ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองลูก
       
       4. กินดี สมองดี
       
       อาหารที่ครบถ้วน ทำให้สมองเด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ การขาดสารบางอย่าง เช่น ไอโอดีน ทำให้พัฒนาการของสมองบกพร่องเกิดผลเสียต่อความสามารถในการเรียนรู้และสติปัญญา
       
       5. 8 ส. ทักษะธรรมชาติในการเรียนรู้
       
       ความอยากรู้ (ส.สงสัย) ทำให้เด็กแสวงหาคำตอบ (ส.สำรวจ ส.สัมผัส ส.สังเกต) แลได้คำตอบ (ส.สุรปผล) จากคำตอบบางครั้งเด็กนำไปสู่การทดลองใช้ (ส.สร้างสรรค์) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น (ส.สื่อสาร) นี่คือธรรมชาติที่มีในเด็กทุกคน หากเด็กได้รับการฝึกฝนสิ่งที่เขามีตามธรรมชาติ เหล่านี้ให้เข้มแข็ง (ส.สั่งสม) ผลที่ได้ก็คือ เขาจะเป็น "นักเรียนรู้" และ "นักแสวงหาความรู้"
       
       6. เมื่อลูกเล่น สมองลูกกำลังแล่น
       
       ความสำคัญในเรื่องนี้ นายแพทย์สจ็วต บราวน์ บอกไว้ว่า การเล่นก็คือการเล่น ต้องไม่มีกฎเกณฑ์ เมื่อใดมีกฎเกณฑ์ เมื่อนั้นไม่ใช่การเล่น โดยเฉพาะการเล่นอย่างอิสระเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะได้เล่น เพราะการเล่นดังกล่าวทำให้เด็กเข้าใจเพื่อน รักเพื่อน เข้าใจตัวเอง รักตัวเอง เห็นคุณค่าของการง้อและการให้อภัย เห็นคุณค่าของกฎเกณฑ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังนำไปสู่เกิดทักษะชีวิต เช่น มองโลกในแง่ดี ล้มแล้วลุกใหม่ได้

 
       7. อ่านสร้างสมอง
       
       การอ่านพัฒนาสมองในด้านภาษาและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิต พบว่าเด็กที่มีความสามารถทางภาษาดีจะมีความจำดี เพราะเด็กสามารถใช้ความสามารถนี้ในการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเก็บเป็นความจำได้อย่างเป็นระเบียบ และสามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองออกมาได้โดยง่าย
       
       8. ศิลปะสร้างสุนทรียะ สร้างสมอง
       
       การสัมผัสกับศิลปะนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นรากฐานของคุณธรรม นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเข้าถึงความงาม ธรรมชาติ และจินตนาการ
       
       9. ตัวโน๊ตสร้างทำนอง ดนตรีสร้างสมอง
       
       กิจกรรมดนตรีทำให้เกิดคลื่นแกมม่าขึ้นในสมองของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่งผลดีต่อความสามารถทางภาษา การคิด ความจำและสมาธิของเด็ก
       
       10. พลังกีฬา...ยาดีต่อสมอง
       
       กีฬาทำให้เด็กแข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังทำให้สาร "Nerve Growth Factor" หลั่ง ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองเด็ก
       
       อ่านแล้วลองนำไปปรับใช้กับลูกกันดูนะครับ โดยเฉพาะลูกในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สมองกำลังจัดระเบียบ และพัฒนาได้ดี