30 พ.ค. , 2024, 02:45:52 am

Author Topic: *** ผลวิจัยชี้นวดเต้านมหลังคลอด ช่วยน้ำนมไหลเร็วขึ้น  (Read 4715 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ที่มา Manager

 วิจัยชี้นวดเต้านมคุณแม่หลังคลอดด้วยลูกประคบ ช่วยให้น้ำนมไหลได้ดีและเร็วกว่าไม่ได้นวด เผยผลทดลองกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ทดสอบที่ 6 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กลุ่มนวดน้ำนมเริ่มไหล 13 คน ไม่นวดเริ่มไหลแค่ 2 คน จนครบชั่วโมงที่ 30 กลุ่มนวดไม่มีปัญหาการไหลของน้ำนมเลย แต่กลุ่มไม่นวดยังมีปัญหาเกินครึ่งถึง 12 คน
 
        นางชิรากร บุญลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นำเสนอ “ผลของระยะเวลาการไหลของน้ำนมในหญิงหลังคลอดที่ถูกนวดประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 ว่า นมแม่ถือว่ามีประโยชน์สูงสุดสำหรับลูก เพราะมีสารอาหารที่สมบูรณ์ ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้สมวัย แต่สำหรับหญิงหลังคลอดบางรายอาจประสบปัญหาน้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มารดายุติการให้นมบุตรในระยะเริ่มแรก การดูแลการไหลของน้ำนมให้หญิงหลังคลอดจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ รพ.ภูสิงห์ จึงทำการศึกษาว่าการนวดประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรมีส่วนช่วยให้ในการไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอดหรือไม่
       
         นางชิรากร กล่าวอีกว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างของมารดาหลังคลอดในตึกหลังคลอด รพ.ภูสิงห์ ที่ให้นมบุตรระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2556 โดยกลุ่มตัวอย่าง 20 คน จะได้รับโปรแกรมการนวดประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรภายใน 6 ชั่วโมง และกลุ่มตัวอย่างอีก 20 คน จะได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยหลังนวดประคบมีการประเมินคะแนนการไหลของน้ำนมในช่วงเวลาต่างๆ คือ ที่ 6 ชั่วโมงหลังคลอด 12 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมงหลังคลอด โดยแบ่งระดับการไหลของน้ำนมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 น้ำนมไม่ไหล ระดับ 2 ไหลน้อย ระดับ 3 เริ่มไหล ระดับ 4 ไหลแล้ว และระดับ 5 ไหลดี ตามลำดับ โดยพบว่ามารดาหลังคลอดที่ได้รับโปรแกรมการนวดเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร จะทำให้ระยะเวลาที่น้ำนมจะไหลดีและเร็วกว่ามารดาที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
       
         นางชิรากร กล่าวด้วยว่า กลุ่มที่ได้รับการนวดประคบ เมื่อตรวจการไหลของน้ำนมในชั่วโมงต่างๆ พบว่า ชั่วโมงที่ 6 ไม่ไหล 1 คน ไหลน้อย 5 คน เริ่มไหล 13 คน และไหลดี 1 คน ชั่วโมงที่ 12 ไม่ไหล 1 คน ไหลน้อย 10 คน เริ่มไหล 8 คน และไหลดี 1 คน ชั่วโมงที่ 18 ไหลน้อย 8 คน เริ่มไหล 8 คน และไหลดี 4 คน และชั่วโมงที่ 30 เริ่มไหล 12 คน และไหลดี 8 คน ส่วนกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ พบว่า ชั่วโมงที่ 6 ไม่ไหล 18 คน เริ่มไหล 2 คน ชั่วโมงที่ 12 ไม่ไหล 3 คน ไหลน้อย 10 คน และเริ่มไหล 7 คน ชั่วโมงที่ 18 ไม่ไหล 6 คน ไหลน้อย 11 คน และเริ่มไหล 3 คน และชั่วโมงที่ 30 ไหลน้อย 12 คน และเริ่มไหล 8 คน
       
         "จากงานวิจัยจึงสรุปได้ว่าการนวดประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรมีส่วนช่วยให้การไหลของน้ำนมของมารดาหลังคลอดดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่าการดูแลพยาบาลตามปกติ ดังนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มารดาหลังคลอดเกิดภาวะน้ำนมไม่ไหลหรือไหลน้อย แต่สามารถนวดประคบเพื่อช่วยให้น้ำนมไหลดีและเร็วขึ้นได้ตั้งแต่หลังคลอดเลย” นางชิรากร กล่าว